Política de privacitat


D'acord amb l'establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, done el meu consentiment perquè aquestes dades siguen incloses en un fitxer automatitzat del que és titular el Consell de Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, amb domicili en Alfonso el Magnànim, 12, i puguen ser utilitzats amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament, execució i posterior avaluació del Pla Internacional de Promoció. Així mateix, consent que les meues dades siguen cedides a la Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, amb domicili a Madrid, Calle Ribera de Loira 12, perquè siguen tractats amb la finalitat assenyalada de manera que si cal se cedisquen al Ministeri d'Hisenda i a la Unió Europea en el marc de les actuacions d'avaluació verificació, inspecció i control que puguen dur a terme. Igualment, done el meu consentiment exprés perquè les dades obtingudes puguen ser utilitzats per al compliment de les funcions públic-administratives encomanades a les Càmeres i a la Càmera d'Espanya en la Llei 4/2014 d'1 d'abril, Bàsica de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, en particular, per a remetre'ls o sol·licitar-los informació o participació en els seus serveis, programes butlletins o publicacions.
Així mateix done el meu consentiment perquè les dades facilitades siguen inclosos en un fitxer responsabilitat d'IVACE Internacional, amb domicili en C/ Castan Tobeñas 77, 46018 València, amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament i posterior avaluació del programa.
Així mateix done el meu consentiment perquè les dades facilitades siguen inclosos en un fitxer responsabilitat d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, amb domicili en el Passeig de la Castellana, 278 – 28046 de Madrid, amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament i posterior avaluació del programa.
En tot cas, l'empresa podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a les adreces a dalt indicades, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional / Una manera de hacer Europa

Copyright ©Go Global 2017. Tots els drets reservats. | Avís legal - Política de privacitat | Desenvolupat per IDCongress | IDCongress